ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


อาคารฮันส์ บันตลิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: +66(0)-2218-6610, +66(0)-2218-6611
โทรสาร: +66(0)-2252-2889
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Department of Mechanical Engineering


Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Hans Bantli Bldg,Phaya Thai Road, Wang Mai, Pathum Wan,
Bangkok, Thailand 10330
Tel: +66(0)-2218-6610, +66(0)-2218-6611
Fax: +66(0)-2252-2889
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

UNGRADUATE  STUDENT


ungraduate intro

 

GRADUATE  STUDENT


graduate intro

 

Prospective Student and Application

Current Student

ALUMNI


ungraduate intro